ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. TOEPASSINGSGEBIED

Wanneer in deze algemene voorwaarden verwezen wordt naar Percon, wordt verwezen naar Percon BV, met maatschappelijke zetel te Klinkaardstraat 164 te 2950 Kapellen, België en met als ondernemingsnummer 0825.544.036.

 

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele transacties tussen Percon en de klant, zowel de ‘normale’ transacties als de online transacties via de e-commerce website(s) van Percon. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard.

 

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Behoudens andersluidend beding komt de overeenkomst tot stand op het ogenblik van uitdrukkelijke aanvaarding van de transactie/overeenkomst door Percon.

 

3. OPSCHORTING VAN DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de klant van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van facturen en/of voorschot(ten) in overeenstemming met artikel 8 hieronder, is Percon gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of uit te stellen totdat de cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

Alle kosten, lasten en boetes voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt. Percon is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de facturen en kosten met betrekking tot de reeds verrichte werkzaamheden.

 

4. AANBOD EN PRIJZEN

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Percon. Percon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet meer beschikbaar zijn van een product.

Alle door Percon vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en excl. BTW. Indien er leverings-, reservatie- en/of administratieve kosten worden aangerekend, zullen deze apart vermeld worden.

 

5. RISICO-OVERDRACHT

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product, moeten door de klant onverwijld en maximaal binnen termijn van 5 dagen na ontvangst schriftelijk worden gemeld aan Percon. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Percon.

 

7. GARANTIE

Om een beroep te doen op de commerciële en/of wettelijke garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met Percon en het artikel op zijn kosten aan Percon terug te bezorgen. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

8. BETALINGSVOORWAARDEN

Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum.

Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot een intrestvergoeding gelijk aan deze bepaald in artikel 5 van de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand van 2 augustus 2002, een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10 % van de onbetaalde bedragen met een minimum van 250,00 EUR.

 

8.1. VOORSCHOTTEN

Percon kan 1 of meerdere voorschotten vragen. Deze voorschotten worden verrekend met de laatste factuur. Percon behoudt zich het recht voor met de prestaties pas te starten op het ogenblik dat een gefactureerd voorschot betaald werd door de cliënt.

 

8.2. BETWISTING VAN FACTUREN

Alle betwistingen van facturen dienen via aangetekend schrijven binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan Percon. Indien geen (tijdige) betwisting Percon bereikt, wordt de schuldvordering als definitief beschouwd.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID

Overeenkomstig het gemeen recht kan Percon enkel aansprakelijk worden gesteld voor opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door haar uitdrukkelijk schriftelijk werden aanvaard.

Percon kan slechts aansprakelijk worden gesteld bij bewijs van zware fout of zware nalatigheid. Percon kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in wetten en andere vormen van regelgeving welke plaatsvinden na het plaatsvinden van een transactie. Percon kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan wettelijke en reglementaire bepalingen.

 

10. OVERMACHT

Percon is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis tegenover de cliënt ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Percon geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Percon, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Percon opgeschort. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is Percon gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat Percon tot betaling van enige vergoeding aan de cliënt kan worden gehouden.

 

11. PRIVACY

Percon respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het aanleggen van een klantenbestand met het oog op het gericht uitsturen van commerciële mailings en nieuwsbrieven. De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Percon gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de klant zich steeds richten tot Percon. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 

12. AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Percon om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

13. WIJZIGING VOORWAARDEN

Voor de verhuuractiviteiten van Percon worden deze voorwaarden aangevuld door de Algemene verhuurvoorwaarden, beschikbaar op Percon.be en/of op de achterzijde van het verhuurcontract. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

 

14. BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

15. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT

De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst. Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen