MEEST GESTELDE VRAGEN

Waar kan ik de algemene voorwaarden terugvinden?

De algemene voorwaarden staan op de achterzijde van het verhuurcontract en/of zijn op deze pagina online beschikbaar. 

Algemene contracts- en factuurvoorwaarden

Art.1 Elke opdracht al dan niet schriftelijk gegeven aan de verhuurder van de materialen wordt afgesloten onder de hiernavolgende dwingende bepalingen die integraal deel uitmaken van de overeenkomst. De huurder (opdrachtgever) verbindt er zich toe deze voorwaarden te aanvaarden en na te leven. Hij/zij vrijwaart uit dien hoofde de verhuurder.

Art 2. De huurder (opdrachtgever) is verantwoordelijk voor alle schade aan de materialen en zijn toebehoren ontstaan van het ogenblik dat deze door de huurder (opdrachtgever) wordt afgehaald of door de verhuurder wordt afgezet op de rustplaats tot op het ogenblik van de afhaling door de verhuurder of teruggave door de huurder.

Art. 3. De huurder (opdrachtgever) blijft evenwel verantwoordelijk voor alle schadelijke gevolgen voortvloeiend uit de aard der in de materialen gestorte goederen en voorwerpen. De huurder (opdrachtgever) vrijwaart de opdrachtnemer tegen elk verhaal van om het even welke derde.

Art. 4. De huurder (opdrachtgever) verbindt er zich toe zelf zorg te dragen voor het ledigen van de materialen en deze volledig leeg en opgekuist terug af te leveren bij de verhuurder, tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen. Indien de materialen niet leeg en/of opgekuist terug wordt afgeleverd bij het einde van het contract, heeft de verhuurder het recht om alle kosten voor het leegmaken en of opkuisen hiervoor in rekening te brengen bij de huurder en dit met een minimumbedrag van 150,00 euro.

Art.5. De huurder (opdrachtgever) is gehouden de wetgeving evenals alle verordeningen en reglementen, zowel betreffende het plaatsen van de materialen, het vervoeren van de materialen, als betreffende het storten van het afval in het algemeen na te leven. Hij draagt ook o.a. zorg voor het aanbrengen of doen aanbrengen van de vereiste signalisatie en verlichting. Eventuele boetes/retributies ed., in de breedste zin van het woord, vallen steeds ten laste van de huurder (opdrachtgever), die ook ten allen tijde de verhuurder hiervoor zal vrijwaren.

Art. 6. Alle kosten voor de verhuurder onafhankelijk van zijn wil ontstaan, door oponthoud bij het eventueel afhalen van de materialen of bij mogelijke leveringen van de materialen, zijn steeds ten laste van de huurder (opdrachtgever).De huurder (opdrachtgever) is ook steeds zelf verantwoordelijk voor alle kosten voortvloeiend uit een overlading van de materialen, zowel in gewicht als in volume, waarvan de huurder verklaart op voorhand kennis te hebben van dit maximum. Eventuele boetes en kosten in de breedste zin van het woord dienaangaande vallen ook steeds ten laste van de huurder (opdrachtgever).

Art. 7. De huurder (opdrachtgever) is aansprakelijk voor alle schade ten nadele van hemzelf, de verhuurder of derden voortvloeiend uit de plaatsing en afhaling van de materialen. De huurder (opdrachtgever) zal op eigen kosten desgevallend een verzekering afsluiten teneinde de risico’s verbonden aan werkzaamheden te dekken.

Art. 8. Alle lasten, kosten en boeten, inherent aan de materialen of zijn inhoud, in rekening gebracht door de overheid, zijn ten laste van de opdrachtgever.

Art. 9. Annulatie van een bestelling dient steeds ten laatste 2 dagen op voorhand van de aanvang van het contract te gebeuren. Bij gebreke aan een tijdige opzeg, geeft dit steeds recht op een annulatievergoeding van 20% op het overeengekomen huurbedrag voor de overeengekomen huurperiode, met een minimum van 150,00 euro.

Art. 10. Alle facturen zijn betaalbaar 8 dagen na factuurdatum, zonder enige afhouding. Elke onbetaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een nalatigheidsintrest opbrengen van 1% per maand te rekenen vanaf haar vervaldag. In geval van niet tijdige betaling zal tevens, van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 40,00 euro. Bij niet betaling zal de verhuurder de exceptie van niet uitvoering kunnen inroepen en haar dienstverlening stopzetten. De verhuurder heeft tevens het recht om dan de container desnoods op te halen en hiervoor alle kosten in rekening te brengen van transport, lediging en opkuis. Iedere extra dag na een gebeurlijk overeengekomen einddatum zal eveneens aangerekend worden aan de huurder.

Art. 11. Elk protest dienst steeds binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan de verhuurder ter kennis gebracht te worden. Latere protesten worden niet meer aanvaard. Het protest zal door de verhuurder onderzocht worden maar schorst de betalingsverplichting niet.

Art. 12. Elke offerte blijft slechts 14 dagen geldig.

Art. 13. In geval van betwisting is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitende rechtbanken van Antwerpen en het Vredegerecht te Brasschaat bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

Art. 14. Deze algemene voorwaarden gelden steeds bij voorrang, en zulks tot uitsluiting van alle eigen algemene voorwaarden van de huurder (opdrachtgever), tenzij schriftelijk en voorafgaandelijk anders overeengekomen is tussen partijen.